ZNAČKY

- Obvyklý koniec splavu
- Most cestný
- Most lávka
- Most železničný
- Nákupná možnosť
- Pozor, nebezpečie
- Org anizované táborisko
- Prievoz
- Prístav
- Hať, prenášanie vľavo
- Hať, prenášanie vpravo
- Hať, prepusť uprostred
- Hať, prepusť vľavo
- Hať, prepusť vpravo
- Stavidlo, hať, priehrada
- Obvyklý začiatok splavu
- Možnosť stravovania
- Ubytovacie možnosti
- Pitná voda
- Vodočet
- Zámok, hrad
- Zdravotnícka služba
- Železničná stanica
- Železničná zastávka
- Zjazdné
- Zrúcanina
Ú - Ústie rieky a prítokov
v - Výška hate
VD - Vodné dielo
N - Náhon
P.K - Plavebná komora
dl - Dlhý
- Vpravo
vp - Vľavo
p. - Potok
r.km - Riečny kilometer
MV - Malá voda
SV - Stredná voda
VV - Veľká voda